News

De herziening van de PSI richtlijn is van start gegaan!

Het Deense voorzitterschap van de Europese Unie heeft het formele herzieningsproces van de richtlijn 2003/98 op gang getrokken. Ter herinnering, de Europese Commissie heeft een wijziging voorgesteld die in 6 punten kan worden samengevat:

Publicatie Franse begroting in herbruikbaar formaat

Frankrijk publiceert zijn begroting (

Verwarring tussen PSI en Open Data?

De Europese Commissie heeft het vandaag over de Open Data strategie1 waarvan de juridische kapstok tastbaar wordt door de richtlijn Public Sector Information (in herziening).

Leidt ze onder deze verschillende termen een politieke koerswijziging in?

Een voorbeeld van realisatie: OurProperty.co.uk

Met 1,8 miljoen actieve leden is OurProperty.co.uk de grootste vastgoedwebsite van het Verenigd Koninkrijk. Sinds de opstart ervan in 2005 vragen de gebruikers voortdurend dat er meer informatie over de goederen op de website zou worden gepubliceerd, alsook de verkoopsprijs ervan.

Een pan-Europese portaalsite Open Data

De Europese Commissie stelt voor een uniek aanspreekpunt op te richten voor informatie van de publieke sector (pan-European data portal) die op portalen van nationale, regionale en lokale administraties ter beschikking gesteld worden.

Herziening van de richtlijn PSI REUSE

De Europese Commissie is januari 2012 gestart met de herziening van de richtlijn (zie presentatie). Het Deens voorzitterschap wil een voortgangrapport samen met een compromisvoorstel aan de Raad van 8 juni 2012 voorleggen.

Een Europese "Open Data"-strategie

De Europese Commissie heeft voor een “Open Data”-strategie gekozen. Die strategie houdt een aantal maatregelen in om de regeringen transparanter te maken en heeft tot opdracht om een globale markt van minstens 40 miljard euro per jaar te ontwikkelen op basis van het hergebruik van overheidsgegevens.