Inleiding

Inleiding

Presentatie (PDF)

Open Data checklist (PDF)

Gids "best practices" (PDF)

Ondersteuning door FOD BOSA en DAV en escalatiematrix

Open data is een motor voor innovatie, economische groei, transparantie en participatie. Volgens een Europese studie (ref. COM (2011) 882) zouden de totale economische voordelen die kunnen voortvloeien uit het toegankelijk maken van overheidsdata in de EU oplopen tot 40 miljard euro per jaar. Deze data lenen zich bij uitstek voor hergebruik in nieuwe producten en diensten en kunnen zorgen voor een efficiëntere overheid. Het openstellen van overheidsdata betrekt burgers sterk bij het politieke en maatschappelijke leven. Het levert ook een bijdrage aan beleidsgebieden zoals milieu, mobiliteit en economie.

Het regeerakkoord 2014-2018 voorziet dat de regering de komende legislatuur werk maakt van een opendatabeleid, een doorgedreven openstelling van overheidsdata. De Ministerraad van 24 juli 2015 heeft het licht op groen gezet voor een federale open data-strategie. Openheid van overheidsdata is voortaan de regel. Er werd een gezamenlijke task force opgericht, samengesteld uit de FOD BOSA DG Digitale Transformatie en de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (sinds september 2022 samengevoegd tot de FOD BOSA DG Vereenvoudiging en Digitalisering), die als opdracht heeft het uitvoeren van de federale strategie.

Hierbij stellen overheidsdiensten gegevens waarover ze reeds beschikken in het kader van hun opdrachten, ter beschikking voor hergebruik aan burgers, onderzoekers, bedrijven en overheden.

Het gaat hier meer bepaald over gegevens die:

  • de overheidsdiensten verzameld hebben in het kader van hun opdrachten van gegevensinzameling;
  • geen privacygevoelige informatie (meer) bevatten en niet onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten van derden vallen;
  • vrijgegeven worden in een formaat dat makkelijk automatisch te hergebruiken valt ("machine readable");
  • hergebruikt mogen worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Het gaat hierbij niet enkel om het aanleveren van gegevens van overheidsdiensten, maar ook om het bouwen van een omgeving (“community”) rond deze data. Bedrijven kunnen bepaalde gegevens immers hergebruiken en verder verrijken met eigen informatie om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen. Burgers verkrijgen een meer transparante overheid en kunnen overheidsdiensten bijstaan in het verbeteren van bestaande openbare gegevens en diensten.