De herziening van de PSI richtlijn is van start gegaan!

De herziening van de PSI richtlijn is van start gegaan!

Het Deense voorzitterschap van de Europese Unie heeft het formele herzieningsproces van de richtlijn 2003/98 op gang getrokken. Ter herinnering, de Europese Commissie heeft een wijziging voorgesteld die in 6 punten kan worden samengevat:

  • Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot bibliotheken, musea en archieven;
  • Het huidige systeem van sectoriële en individuele toelatingen zou door de lidstaten vervangen moeten worden door een proactief beleid van ter beschikking stellen van de informatie;
  • De formulering ‘elektronisch formaat’ wordt vervangen door de formulering ‘formaat leesbaar door een machine’. De informatie dient beschreven te worden door metadata, wat een omzetting van de fiches in voldoende gestructureerde digitale documenten inhoudt om de digitale programma’s een meerwaarde te geven;
  • De eventuele bijdragen mogen de marginale kosten van reproductie en verspreiding niet overschrijden (verduidelijking van artikel 6), met uitzondering voor bibliotheken, musea en archieven en voor overheden die hun substantiële inkomsten halen uit deze bijdragen;
  • Er wordt een ‘zelfstandige overheid opgericht, bekleed met reglementaire macht en dwingende kracht, die belast is de inwerkingtreding van de richtlijn te superviseren;
  • De redactie van een jaarlijks rapport die verslag uitbrengt over de intensiteit van het hergebruik van overheidsinformatie in de lidstaten.

De voorstellen van de Europese Commissie beogen om het dispositief tegenover de lidstaten te versterken, maar verduidelijken nog niet alle bepalingen die zijn bekritiseerd in de 6 jaren dat de richtlijn wordt toegepast.

Het voorzitterschap streeft ernaar om een compromisstandpunt voor te stellen in juni 2012. De Telecom en Information society werkgroep neemt de redactie op zich en de interministeriële economische Commissie is belast met het coördineren van het Belgische standpunt onder voorzitterschap van de Kanselarij van de Eerste Minister.

Laat het ons weten indien u graag wenst mee te werken aan de uitwerking van dat standpunt.