Herziening van de richtlijn PSI REUSE

Herziening van de richtlijn PSI REUSE

De Europese Commissie is januari 2012 gestart met de herziening van de richtlijn (zie presentatie). Het Deens voorzitterschap wil een voortgangrapport samen met een compromisvoorstel aan de Raad van 8 juni 2012 voorleggen.

De voorgestelde wijzigingen kunnen samengevat worden in vijf belangrijke punten waar wij nader op zullen terugkomen:

  • Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot bibliotheken, musea en archieven;
  • De formulering ‘elektronisch formaat’ wordt vervangen door de formulering ‘formaat leesbaar door een machine’. De informatie dient beschreven te worden door metadata, wat een omzetting van de fiches in voldoend gestructureerde digitale documenten inhoudt om de digitale programma’s een meerwaarde te geven;
  • De eventuele bijdragen mogen de marginale kosten van reproductie en verspreiding niet overschrijden (verduidelijking van artikel 6), met uitzondering voor bibliotheken, musea en archieven en voor overheden die hun substantiële inkomsten halen uit deze bijdragen;;
  • Er wordt een ‘zelfstandige overheid opgericht, bekleed met reglementaire macht en dwingende kracht, die belast is de inwerkingtreding van de richtlijn te superviseren;
  • De redactie van een jaarlijks rapport die verslag uitbrengt over de intensiteit van het hergebruik van overheidsinformatie in de lidstaten.

Voor meer informatie gelieve de Europese site Europe's Information Society http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm te raadplegen.

 

Het voorstel zou tegen midden 2013 moeten aangenomen worden.  Vanaf dan hebben de Lidstaten een termijn van twee jaar om de gewijzigde richtlijn in hun wetgeving om te zetten, tot 2015.

Het voorstel van de Commissie zal aan het Transparantiecomité worden voorgelegd.