Een pan-Europese portaalsite Open Data

Een pan-Europese portaalsite Open Data

De Europese Commissie stelt voor een uniek aanspreekpunt op te richten voor informatie van de publieke sector (pan-European data portal) die op portalen van nationale, regionale en lokale administraties ter beschikking gesteld worden.

Tijdens de werkgroep van de Europese Commissie en de betrokken landen (Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Cyprus, Estland, Spanje, Griekenland, Italië, Hongarije en Portugal), die plaatsvond op 26 oktober 2011, is beslist een kosten-batenanalyse van het project te maken en twee cruciale elementen uit te diepen, met name het beheer van licenties en de interoperabiliteit / homogeniteit van de formaten van de metagegevens (de manier waarop gegevens worden beschreven). De werkgroep heeft de opdracht om binnen 5 à 6 maanden een verslag voor te leggen over de haalbaarheid van deze portaalsite, die in 2013 operationeel zou moeten zijn.  De volgende vergadering vindt begin 2012 plaats.

Diverse kwesties van juridische, technische en socio-politieke aard moeten nog worden behandeld alvorens een dergelijke portaalsite naar behoren kan werken. Het betreft onder meer de systematische goedkeuring van toegankelijke licenties voor hergebruik, de bevordering van gegevensformaten met een maximale interoperabiliteit en vergelijkbaarheid, de beschikbaarheid van informatie in een groot aantal talen, de noodzaak van politieke steun op hoog niveau en de verantwoordelijkheid voor het effectieve beheer van het toekomstige portaal.

Een pan-Europese portaalsite moet snel kunnen worden uitgebouwd en de interesse opwekken van burgers en ondernemingen (in het bijzonder informaticaontwikkelaars). Het moet ook de toegevoegde waarde aantonen van de integratie van gegevensbanken van verschillende domeinen (bijvoorbeeld cartografische gegevens, vastgoedprijzen).

Naast de voordelen van een dergelijk portaal voor de burgers en de ondernemingen, ligt de uitdaging ook in kennisdeling en uitwisseling van goede praktijken, die de instellingen van de lidstaten in staat moeten stellen schaalvoordelen te realiseren bij de ontwikkeling van hun nationale, regionale en lokale portaalsites. Dit is des te meer het geval voor de lidstaten die nog geen portaalsite hebben ontwikkeld.

De deelname van België aan dit initiatief heeft twee doelstellingen: ten eerste, haar praktijken te toetsen aan die van andere Europese landen; ten tweede, de overheidsinformatie op de portaalsite psi.belgium.be ter beschikking stellen van zo veel mogelijk mensen. België legt sterk de nadruk op de noodzakelijke toegevoegde waarde van een Europees portaal.  Hier is het niet alleen de bedoeling om de overheidsinformatie te ontdubbelen op Europees niveau, maar ook om brutogegevensbanken te koppelen en te bundelen tot nuttige informatie voor de burgers (transparantie) en de ondernemingen (creëren van economische activiteit).

Teneinde de portalen van de lidstaten in het licht te stellen organiseert het LAPSI netwerk (The European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information) een wedstrijd die het meest gebruiksvriendelijke portaal beloont. De prijsuitreiking zal op  dinsdag 24 januari 2012 plaats vinden tijdens een conferentie opgedragen aan de ontsluiting van de informatie van de publieke sector.