Welke organisaties moeten open data vrijgeven ?

Welke organisaties moeten open data vrijgeven ?

De Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie van 4 mei 2016, artikel 2, 1°:

a) de Federale Staat;
b) de rechtspersonen van publiek recht die van de Federale Staat afhangen;
c) de personen, ongeacht hun vorm en aard, die
  - opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en
  - rechtspersoonlijkheid hebben,
  - en waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de overheden of instellingen vermeld in a) of b) worden gefinancierd, hetzij het beheer onderworpen is aan toezicht door deze overheden of instellingen, hetzij de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend orgaan of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door deze overheden of instellingen zijn aangewezen;
  d) de verenigingen bestaande uit één of meer overheden als bedoeld onder a), b) of c).